Издательство ГРАМОТА - публикация научных статей в периодических изданиях
Педагогика. Вопросы теории и практики (входит в перечень ВАК)Филологические науки. Вопросы теории и практики (входит в перечень ВАК)Манускрипт

Архив научных статей

ИСТОЧНИК:   Филологические науки. Вопросы теории и практики (входит в перечень ВАК). Тамбов: Грамота, 2013. № 7. Ч. 1. С. 137-140.
РАЗДЕЛ: Филологические науки
Опубликовать статью в журнале | Показать содержание номера | Показать все статьи раздела | Предметный указатель

Лицензионное соглашение об использовании научных материалов.

СЛОЖНЫЕ СЛОВА В ЯЗЫКЕ УКРАИНСКОЙ ПРЕССЫ XXI ВЕКА: СТРУКТУРНЫЙ АСПЕКТ

Мысливая-Бунько Иванна Ярославовна
Восточноевропейский национальный университет имени Леси Украинки


Аннотация. В статье проанализированы структурные особенности сложных слов, употребляемых в языке украинской прессы XXI века. Основное внимание автор акцентировал на выделении путей возникновения сложных существительных, прилагательных, глаголов, наречий. Осуществлён также количественный анализ. Обнаружено, что наиболее многочисленную группу составляют сложные существительные, меньшую – прилагательные. Периферию составляют многоосновные глаголы и наречия.
Ключевые слова и фразы: язык украинской прессы, сложное слово, композит, юкстапозит, аббревиатура, существительное, прилагательное, глагол, наречие, language of Ukrainian press, compound word, composite, juxtaposition, abbreviation, noun, adjective, verb, adverb.
Открыть полный текст статьи в формате PDF. Бесплатный просмотрщик PDF-файлов можно скачать здесь.

 

Список литературы:
 1. Азарова Л. Є. Складні слова в українській мові: структура, семантика, концепція "золотої" пропорції. Вінниця, 2000. 222 с.
 2. Ахмедов А. Б. Деривация инновационно маркированных сложных слов в немецком языке (парадигматико-синтагматический аспект) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2012. № 2 (6). С. 17-19.
 3. Високий замок. 2011. 23 березня.
 4. Відомості.ua. 2009. 13 травня.
 5. 5. Віче. 2009. № 8.
 6. Волинь-нова. 2005. 18 січня.
 7. Волинь-нова. 2008. 21 жовтня.
 8. Волинь-нова. 2009. 17 січня.
 9. Волинь-нова. 2010. 7 серпня.
 10. Городенська К. Г. Структура складних іменників у контексті семантичного синтаксису // Мовознавство. 1988. № 3. С. 27-34.
 11. Горпинич В. О. Будова слова і словотвір. К.: Рад. школа, 1971. 118 с.
 12. 12. День. 2005. 2 лютого.
 13. 13. День. 2010. 28 жовтня.
 14. Дубравська Д. М. Композити як одне з основних джерел розвитку і збагачення словникового складу англійської мови (на матеріалах Британського національного корпусу текстів (BNC) // Лінгвістика ХХІ століття: неові дослідження і перспективи. К., 2011. С. 110-119.
 15. 15. Експрес. 2010. 13 травня.
 16. 16. Експрес. 2010. 28 жовтня.
 17. Експрес. 2010. 4 листопада.
 18. Експрес. 2010. 25 листопада.
 19. 19. Експрес. 2010. 2 грудня.
 20. 20. Експрес. 2011. 9 червня.
 21. Земская Е. А. Активные процессы современного словопроизводства // Русский язык конца ХХ столетия (1985-1995). М.: Языки русской культуры, 2000. C. 90-141.
 22. Карпіловська Є. А. Тенденції оновлення сучасного українського лексикону // Клименко Н. Ф., Карпіловська Є. А., Кислюк Л. П. Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі: монографія. К.: Видав. дім Дмитра Бураго, 2008. С. 8-205.
 23. Клименко Н. Ф. Осново- і словоскладання у процессах номінації сучасної української мови // Клименко Н. Ф., Карпіловська Є. А., Кислюк А. П. Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі. К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. С. 206-234.
 24. Клименко Н. Ф. Словотворча структура й семантика складних слів сучасної української літературної мови. К.: Наук. думка, 1984. 254 с.
 25. Климович С. Препозитивні абревіатурні морфеми грецького походження в української мові // Наук. вісник Херсонського держ. ун-ту. Серія "Лінгвістика". Херсон: Вид-во ХДУ, 2010. Вип. 10. С. 119-124.
 26. Ковальов В. П. Словотвір художніх неологізмів // Українська мова і література в школі. 1983. № 6. С. 24-27.
 27. Костромина М. В. Биномины в русском языке. Семантика. Грамматика. Орфография: автореф. дисс.. канд. филол. наук. М., 1992. 23 с.
 28. Кочан І. М. Особливості складених термінів-композитів у термінології радіоелектроніки // Вісник Львівського державного університету. Серія філологічна. Львів: Світ, 1992. Вип. 23. С. 40-45.
 29. Мешков О. Д. Сложение в современном английском языке. М.: Высш. шк, 1985. 187 с.
 30. Навальна М. І. Динаміка лексикону української періодики початку ХХІ ст. К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. 328 с.
 31. Павленко Л. П. Складні іменники-оказіоналізми в поетичному контексті // Українка мова і література в школі. 1983. № 8. С. 33-35.
 32. Плющ П. П. Історія української літературної мови. К.: Вища школа, 1971. 423 с.
 33. Полякова Т. М. Лексичне запозичення пиар у російському публіцистичному стилі (на матеріалі російськомовних ЗМІ останнього десятиліття ХХ – поч. ХХІ ст.) // Мовознавство. 2002. № 4-5. С. 66-72.
 34. Рудь О. М. Структура, семантика та функціонування складних прикметників в українській поетичній мові ХХ століття: автореф. дисс.. канд. філол. наук. К., 2002. 21 с.
 35. Сільські вісті. 2010. 18 травня.
 36. Стишов О. А. Українська лексика кінця ХХ століття: на матеріалі мови засобів масової інформації. К.: Пугач, 2005. 388 с.
 37. Таран А. Конкурування номінацій у сучасній українській літературній мові: тенденції стабілізації нової лексики. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю., 2011. 232 с.
 38. Турчак О. М. Семантична і словотвірна структура складних оказіоналізмів у мові преси 90-х років ХХ століття // Українська ментальність: Діалог світів: матеріали конференції 2-3 жовтня 2003 р. Одеса: Астро-принт, 2003. Ч. 2. С. 225-231.
 39. Турчин М. М. Експресивна функція абревіатур сучасної німецької мови та їх основні лексичні групи // Наук. вісник Чернівецького ун-ту. Германська філологія. Чернівці: Рута, 2005. Вип. 234. С. 85-93.
 40. Україна молода. 2008. 27 вересня.
 41. Чуча П. О. Французьке складне слово: функціонально-когнітивний аспект (на матеріалі художнього та публіцистичного дискурсів): автореф. дисс.. канд. філол. наук. К., 2010. 20 с.

Опубликовать статью в журнале | Показать содержание номера | Показать все статьи раздела | Предметный указатель

© 2006-2022 Издательство ГРАМОТА

разработка и создание сайта, поисковая оптимизация: krav.ru